A beküldött megoldásod:
H B E B H H H H H E E B H E E E B H B H E B H H B E H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza