A beküldött megoldásod:
E E E E H H H J H E E E B E E J E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza