A beküldött megoldásod:
E E J H E J E E H H B E E B E E J E H B E E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza