A beküldött megoldásod:
E B E J E B E E J E E J E E H H B E J E E E B E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza