A beküldött megoldásod:
E B E J E B E B E E J E E H H B E H J E E J E E B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza