A beküldött megoldásod:
E B E J E B E J E E J E E H H B E H J E E E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza