A beküldött megoldásod:
J E E B E E E J E B E B E E E J E E J E B E B E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza