A beküldött megoldásod:
E E E E H H B E H H H J E H H H H J E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza