A beküldött megoldásod:
E E E E H H B E H H H J H E E E J E H J E E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza