A beküldött megoldásod:
E E E E H H J H E E E J E H H H J H E B E E E E J E E J H (Üres utasítások: 0)< < Vissza