A beküldött megoldásod:
E E E E J E E E J E J E B E J E E E H H H B E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza