A beküldött megoldásod:
E E B E H H E B B E E J E E E J J E J E E E E B E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza