A beküldött megoldásod:
E E B E H H E J E E E E J E E E B E E E J E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza