A beküldött megoldásod:
E E B E H H E J E E J E E E J E B E J E E E J E E J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza