A beküldött megoldásod:
E E B E H H H B E H H H J E E H H H E E E B E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza