A beküldött megoldásod:
E E B E H H H B E H H H J E E H H H B E J E B E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza