A beküldött megoldásod:
E E B E H H H J E E J E H H H E E J E E E E J E E J E (Üres utasítások: 0)



< < Vissza