A beküldött megoldásod:
E E B E H B H H B E E E H J E E J E H B E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza