A beküldött megoldásod:
E E B E H J E E J E E E J E J E B E E H J E E B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza