A beküldött megoldásod:
E E B E H J E E J E E E J E J E B E E B B E B E E J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza