A beküldött megoldásod:
E E B E J J E E E B E E B E E H H H B E J E B E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza