A beküldött megoldásod:
E E B E J J E E H B E E J E E E H J E E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza