A beküldött megoldásod:
E E B E J J E E J J E J E E J E E E J E J E B E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza