A beküldött megoldásod:
E E J E B B E E B B E B E E J E E E H J E E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza