A beküldött megoldásod:
E E J H E E E B H H H E E E E E J E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza