A beküldött megoldásod:
E H E B E E E H H E E B E E J E H J E E E E B H H J E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza