A beküldött megoldásod:
E B E B E J E E E J E H H H B E E H H H E E E J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza