A beküldött megoldásod:
E B E J E J E E E J E H H H B H H E E E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza