A beküldött megoldásod:
E B E J E J E E E J E B B E E E J E J J E E E B E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza