A beküldött megoldásod:
E B E J E J E B E E E E E B E J E E J H E E H H J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza