A beküldött megoldásod:
E B E J E J E B E E J E E J E E J E H B E H H H B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza