A beküldött megoldásod:
E J J J E E J B B B B B E J E H H E E J E B B E J J B E E (Üres utasítások: 6)< < Vissza