A beküldött megoldásod:
J E E B E E E E J E H J J E E B E E B H E E H J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza