A beküldött megoldásod:
J E E B E E B E H J E E J E H H H B E E J E B E B E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza