A beküldött megoldásod:
J E E B E E B E J E E J E E J J E B E E E J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza