A beküldött megoldásod:
J E E B E E J E E E H B E E H H H E J E E E E B E E J (Üres utasítások: 0)< < Vissza