A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H H H J H E E E J E E B E H H J E B E J E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza