A beküldött megoldásod:
E E E E H H B E H H H B E E E H H H H H J H E E E J H H H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza