A beküldött megoldásod:
E E E E J E E E H J E E E E E H H H J E E E H J H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza