A beküldött megoldásod:
E E E B J E B J B J J E E H B E E E E E J B E E J H E E B E (Üres utasítások: 7)< < Vissza