A beküldött megoldásod:
E E B E H J E E J E E E H J E E E E E H H H J E E B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza