A beküldött megoldásod:
E E J H E E H J H H J H H H E J H H H H H E J H H B H (Üres utasítások: 0)< < Vissza