A beküldött megoldásod:
E B E J E J E E H B E E J E E E H J E E E E E H B H H J E (Üres utasítások: 0)< < Vissza