A beküldött megoldásod:
E B E J E J E B E E J E E E H J E E J E H B E E E H J E E B E (Üres utasítások: 0)< < Vissza