A beküldött megoldásod:
J E E B H E E J H H H E B E E J E E E H H H J E E E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza