A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H H H B E H H H J E E B E H H E J E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza