A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H H H B E H H H J E E J E H H E B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza