A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H H H J H E E E B E E J E H H E B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza