A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H B H H H E B E E J E E E H H H B H H H H H (Üres utasítások: 0)< < Vissza