A beküldött megoldásod:
J E E J E H H H J E H J E E B H E E E B E E J E H B E E E (Üres utasítások: 0)< < Vissza